Aquest vespre, en sessió plenaria de carácter ordinaria, els partits de govern a Sant Feliu de Guixols (TXSF i PSC) han portat a votació el “projecte de Reforma i adequació de dos locals de la Plaça Salvador Espriu destinats a oficines d’Acció Social”

Segons el portaveu del govern, Josep Saballs, aquest punt preten donar inici als tramits per tal de poder reformar un local a la plaça salvador espriu que no es propietat de l’ajuntament i caldrà doncs formalitzar un lloguer amb els seus propietaris.

En relació a aquesta qüestió, tots els partits de la oposició hem manifestat la necessitat de que l’àrea de serveis socials es doti dels recursos i espais adequats tot i que hi hem votat en contra per discrepancies en la definiciód’aquesta ampliació necessaria.

En el torn obert de paraules, cada grup politic ha expressat els motius que fonamenten els seus vots contraris entre les quals la primera intervencio ha estat la del portaveu del grup MES, el regidor i diputat Pere Albó que ha discrepat en el fet que el nou local de serveis socials es trobi en un “aparador” a la plaça Salvador Espriu i en un altre ordre de coses, desaprova el fet que el govern llogui un local que ha utilitzat en campanya el partit TXSF.

La portaveu de Junts a Sant Feliu de Guíxols, Cristina Vicens, va manifestar que, tal i com ja es defensava en el seu programa electoral, la ubicació de l’àrea de serveis socials s’hauria de preveure a l’edifici de l’antiga aglotap que es trova en un indret central a la ciutat i dotat d’aparcament en el seu entorn immediat i que li hagues agradat que s’hagues debatut amb l’oposició aquest projecte el qual considerem també estratègic de ciutat.