En sessió plenaria extraordinaria de 17 de febrer de 2021, el govern de TXSF i PSC han sotmès a votació la obertura a licitació del contracte més important de la ciutat: El contracte de recollida selectiva i neteja viària. Aquesta nova licitació es produeix arrel de l’error informàtic ocorregut en l’obertura automàtica d’un dels sobres en la primera licitació que es va dur a terme fa aproximadament un any.

En aquell moment, el grup de Junts per Catalunya hi va votar a favor al tractar-se d’un plec tècnic que proposava millores per la ciutat, tant en el servei de neteja con en l’increment de les fraccions de recollida de residus a diferents barris. Així mateix, vam posar en valor l’aplicació d’una llei de control intern que donava garanties a l’oposició per fer un seguiment de la gestió del contracte més important de la ciutat.

Tots aquests aspectes es mantenen en el nou plec, no obstant el canvi de la durada del contracte de cinc a deu anys, ens genera algunes incerteses rellevants que ens ha motivat a abstenirnos en la votació per  l’admesa a tràmit per a l’inici de la licitació del nou contracte. També el fet que les necessitats relacionades amb el medi ambient evolucionen molt ràpid i que aquest plec no contempla qüestions que considerem importants com és l’aposta clara en dur a termes campanyes de sensibilització per fomentar la conscienciació social envers la generació de residus i la preservació del medi ambient.

D’altra banda tampoc contempla una inversió explicita en innovació per apostar pel xipatge dels contenidors com a mesura per anar implementant el control necessari per a l’increment de la recollida selectiva així com el sistema porta a porta que marca la directiva europea.

En conclusió, el nostre posicionament és fruit del reconeixement que aquest nou contracte aportarà una millora del servei a curt termini que s’observarà a la ciutat, però també una crítica a la falta d’aspectes importants per al futur immediat.