Al llarg dels darrers anys i amb especial intensitat durant els mesos de pandèmia s’ha
incrementat l’ús d’internet i comunicacions en streaming, multiplicant la demanda de
serveis de banda ampla a les llars i creant la necessitat de noves infraestructures de
comunicacions.

El desplegament de la fibra òptica està essent un dels més grans de la Unió Europea i
amb encert, el govern de la Generalitat ha impulsat el compromís nacional per al
desplegament de la fibra òptica que té com a objectiu la cohesió territorial, la igualtat
d’oportunitats arreu del país, l’impuls del teixit econòmic i el foment del progrés econòmic
i social.

En la mateixa línia, la llei espanyola 9/2014 General de Telecomunicaciones, considera
que la fibra òptica és un servei d’interès general i en els seus articles afavoreix el dret
de les operadores a la ocupació de la propietat privada i pública per a la instal·lació de
les infraestructures de comunicacions.

Aquesta legislació en el context actual de creixent demanda de serveis de comunicació,
està essent interpretada per part dels operadors de les xarxes de comunicacions com
un aval per a instal·lar ràpidament els cablejats de comunicacions a les façanes i tot
tipus de suports, fent que s’hi acumulin de forma desordenada i en ocasions creant
situacions de dubtós compliment reglamentari.

Hi ha zones de Sant Feliu de Guíxols que estan preparades pel pas subterrani del
cablejat a través de canalitzacions però en la majoria de barris i zones urbanes podem
observar que tant les xarxes elèctriques com les telefòniques pengen entre façanes dels
edificis o d’altres suports existents.

Aquesta situació i l’evolució que es preveu de més digitalització de la vida dels
ciutadans, fa que sigui necessari emplaçar a les companyies a actuar ordenadament per
tal d’evitar situacions de risc i d’impacte urbanístic ja que en són responsables del
manteniment, seguretat i decòrum de les instal·lacions, i estan obligades a impedir
provisionalitats, desordres, deixadeses i visibilitat ostensible.

Per tots els motius esmentats, el grup municipal de Junts per Catalunya proposa al Ple
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols l’adopció dels següents acords:

  1. Ampliar o crear la base normativa que reguli les instal·lacions de comunicacions i electricitat noves i existents
  2. Identificar en un document totes les situacions de possibles irregularitats i d’impacte urbanístic de les xarxes d’electricitat i comunicacions
  3. Informar als propietaris d’aquestes infraestructures sobre les situacions irregulars creades i sobre la base legal local reguladora de les seves instal·lacions.
  4. Proposar un conveni amb totes les companyies amb l’objectiu d’eliminar progressivament els creuaments de vials amb cablejat aeri i ordenar el cablejat en façanes.
  5. Que en el cas que s’interposin obstacles per part de les companyies en la firma de l’esmentat conveni, l’Ajuntament obri els expedients sancionadors corresponents.
  6. Traslladar aquest acord a les associacions de veïns i a totes les companyies elèctriques i de comunicacions que operen a la ciutat.