En sessió plenària ordinària, el 21 de desembre de 2021, el grup municipal de Junts a Sant Feliu de Guíxols va presentar una moció per a la protecció dels elements arquitectònics i patrimonials al llarg de la barana de mar. La proposta consistia en incloure aquests elements identitaris de la ciutat al catàleg de bens a protegir amb una protecció parcial per tal que en cas que fos necessaria una modernització del front de mar, aquesta protecció no esdevingui un obstacle en un futur.

Tots els grups del consistori hi varen votar a favor, a excepció dels grups del govern que hi varen votar en contra tot i reconeixer que aquesta petició  ja havia estat formulada per algun altre grup municipal l’any 2018.

El patrimoni arquitectònic i cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una col·lectivitat local i nacional. Els béns que l’integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures.

El plà general disposa del catàleg de bens a protegir que incorpora centenars d’elements arquitectònics però hi trobem a faltar icones de Sant Feliu com són la barana de mar amb el seu característic recolzador tubular, els ferros de forja de suport i els tant coneguts balcons amb l’arc de ferro coronats pel perfil d’una barqueta amb dos tripulants i un fanal mariner.

És per aquesta importància paissatgística, identitària i també històrica per Sant Feliu de Guíxols que Junts ha proposat a la comissió informativa de territori un debat al ple per tal que s’iniciï la inclusió al catàleg i la protecció dels elements Bordàs que configuren la barana de mar, els bancs, balcons i els arcs i que mentre duri la tramitació de la catalogació, no es realitzi cap actuació que comprometi la integritat d’aquests elements patrimonials.

Podeu llegir aquí la moció proposada pel grup municipal de Junts