Junts per Catalunya forma part de la mesa de contractació i fins l’obertura de les propostes tècniques el procediment a través de la plataforma digital va funcionar correctament. Un cop s’havia d’enviar al comitè d’experts per tal que en fessin una valoració, es va produir l’error informàtic enviant un arxiu amb una oferta econòmica, la qual no pertocava, doncs estàvem en la fase de valorar la part tècnica com hem esmentat anteriorment.

El nostre grup municipal confia en els criteris tècnics que ens van exposar als regidors de l’oposició, validats pels corresponents informes dels organismes superiors de la Generalitat, i la millor garantia de transparència és la d’anul·lar el procediment i tornar a licitar el mateix contracte. És per aquest motiu que vam votar-hi a favor en el passat ple municipal.

Finalment, cal remarcar que aquest endarreriment no suposa cap modificació del plec aprovat per Ple, el qual nosaltres vam votar-hi a favor per la millora que suposarà per la ciutat. Tornar a iniciar el procediment no suposarà un endarreriment llarg, i en canvi, si que és garantia de voler dur a terme amb transparència i rigor el contracte més important de la ciutat.