En sessió plenària extraordinària i urgent, el dijous 2 de setembre de 2021, el govern a sotmès a votació l’adjudicació del contracte de neteja viària i recollida selectiva a l’empresa CESPA que ha estat la concursant guanyadora de la licitació d’aquest servei.

Des del grup municipal de Junts per Sant Feliu de Guíxols, valorem positivament l’adjudicació per tal de poder prestar un servei ben dimensionat a partir d’ara ja que creiem que les millores en neteja viària i recollida selectiva aviat seran visibles i positives pel benestar del ciutadà I per la imatge de la ciutat.

No obstant, creiem que no reflecteix la rellevància que hauria de tenir en relació a la conscienciació mediambiental i la innovació. La manca d’apostar clarament per la implementació del xipatge de contenidors i de dotar amb recursos considerables una bona campanya de sensibilització permanent ens fa mantenir en la posició d’abstenció en aquesta votació.

Considerem també que en certa mesura, el grau de fiscalització al qual estarà sotmès aquest servei serà satisfactori essent aquest un dels arguments importants de la nostra valoració, tenint em compte l’elevat cost que suposa per la ciutadania.