El nostre grup municipal entén el pressupost com l’eina mitjançant la qual poder executar
aquelles propostes que s’exposen en un programa electoral, però a la vegada, no es pot obviar
que hi ha certes obligacions dins el funcionament diari de l’administració que també cal
contemplar.

Tal i com vaig exposar a la meva primera intervenció com a portaveu, el nostre compromís és
treballar per construir junts el Sant Feliu del futur, i això és el que els meus companys i jo hem
fet durant aquests primers mesos de mandat. Hem fiscalitzat al govern en relació a
problemàtiques del dia a dia dels nostres conciutadans com són la situació actual de la neteja o
la inseguretat ciutadana, i hem votat en contra de mesures com les noves ordenances fiscals
perquè perjudiquen la renda de les famílies. No obstant, fiscalitzar el govern no ha sigut cap
inconvenient per poder dialogar en relació als projectes estratègics de ciutat que cal
desenvolupar per millorar l’economia i el benestar dels ganxons. I seguint aquest fil
argumental el nostre sentit del vot serà una abstenció en aquests pressupostos. Aquesta
abstenció està fonamentada en que malgrat hem votat en contra de la pujada d’impostos,
creiem que hem de donar un vot de confiança a les línies de futur que vol reflectir aquest
pressupost i per tant aquest govern. A continuació exposaré breument les motivacions que ens
porten a aquesta reflexió.

PERSONES
En primer lloc interpretem que el govern ha volgut millorar la dotació pressupostària de les
accions relacionades amb l’atenció directe a les persones. Un exemple en seria la inversió en
un nou espai pel centre ocupacional Tramuntana, o la inversió per la residència de la Fundació
Vimar. Creiem fermament que el nou paradigma social del segle XXI és l’atenció
personalitzada, i per tant, cal posar la persona al centre de qualsevol projecte a desenvolupar.
Així doncs esperem anar treballant amb el govern un nou model d’atenció més singular vers la
gent gran i el jovent, ja que tots els recursos que tinguin un impacte directe en l’usuari sempre
tenen un retorn positiu a la societat.
També cal destacar l’increment en dotació de quasi (1 milió d’euros) per diverses activitats
culturals a la ciutat, entre d’altres, l’aportació per ser capital de la Sardana ben aviat. Aquest
esdeveniment singular serà un element de promoció de la ciutat i en això vull fer-hi èmfasi
especialment. Més enllà de potenciar les nostres festes i recolzar les entitats, cal pensar en
projectar-nos a l’exterior, aprofitar el potencial del nostre patrimoni cultural i natural i
convertir-ho en un atractiu que ajudi a desestacionalitzar la temporada d’estiu, per tant cal
seguir treballant per afegir al calendari més esdeveniments singulars.

PROMOCIÓ DE CIUTAT
En segon lloc, creiem que aquest pressupost és poc ambiciós en les partides relacionades amb
el desenvolupament econòmic de la ciutat. Si bé és cert que en promoció cultural la dotació és
aproximadament de (600.000euros:aportacions Thyssen i Porta Ferrada), la dotació total de
turisme(400.000euros) és inferior a la d’activitats culturals a la ciutat. El nostre grup municipal
creu que si aquest govern té clar l’aposta per ser ciutat cultural fent realitat el Museu Thyssen,
és perquè ha quedat palès que el nostre motor econòmic és el turisme, així doncs, considerem
que cal dotar l’àrea de turisme d’un pressupost que pugui fer front a les necessitats que
sorgiran, perquè si una cosa tenim clara és que aquest museu ha de ser un valor afegit perquè
la nostra ciutat ofereixi les infraestructures i serveis bàsics necessaris per acollir un volum
nombrós de visitants anualment, però ha d’anar de la mà d’un impuls en generar noves
activitats per disposar d’una oferta d’oci més atractiva.

D’altra banda, valorem positivament la incorporació d’una partida de (50.000 euros) per
desenvolupament econòmic en aquest pressupost. Una de les nostres principals inquietuds és
la necessitat de generar noves oportunitats laborals pensant en els nostres joves formats. Si
volem que les futures generacions apostin per treballar i viure aquí, cal que el model turístic
també pugui ser una oportunitat per a ells. La indústria actual és la de les noves tecnologies, i
creiem fermament en fomentar l’emprenedoria en aquest àmbit perquè la indústria 2.0 té
recorregut i futur, i sobretot perquè serà molt necessària per prestar servei directe a la nostra
ciutat si som ambiciosos i volem començar a posar-nos al dia amb accions de marketing digital
per posicionar-nos al món.
Aprofitant que el govern en roda de premsa ahir va explicar que basaran les seves accions
regint-se per l’agenda 2030 en relació als objectius de desenvolupament sostenible, voldria fer
un esment en que la Unió Europea basa els seus fons de finançament en projectes de
desenvolupament econòmic sostenible, innovadors i amb impacte real al territori per ajudar a
la dinamització de la seva economia. Així doncs, creiem que el govern hauria d’apostar més per
aconseguir línies de finançament per desenvolupar projectes importants que reverteixin
positivament a nivell econòmic per la ciutat. Sabem que l’ajuntament està sanejat i que podria
endeutar-se per desenvolupar projectes de ciutat, però malgrat a curt termini sigui una bona
alternativa,a mig-llarg termini no ho és. Al que hauríem d’aspirar a mig termini és anar reduint
la necessitat d’incrementar els impostos locals que repercuteixen negativament, com he dit
anteriorment, en la capacitat econòmica de les famílies.

TERRITORI
En tercer lloc, entenem com he dit a l’inici de la meva intervenció, que l’administració pública
té uns tempos i sovint per millorar alguns serveis cal més temps de planificació i gestió que a
l’empresa privada, per tant no som els que farem demagògia en relació a problemàtiques
endogàmiques en aquesta ciutat com són els serveis bàsics de neteja, la seguretat ciutadana o
el dèficit d’aparcament. Ens consta i som coneixedors del treball fet per licitar el nou plec de
neteja i recollida de residus, el nou pla de l’àrea de seguretat ciutadana, així com el pla
d’aparcaments per la ciutat. Dit això, i sabent que l’execució d’aquests projectes s’allargaran
en el temps, creiem que el govern hauria d’haver previst un pla de xoc que es reflectís en
aquest pressupost per millorar la situació a curt-mig termini, doncs aquestes mancances
repercuteixen negativament en el dia a dia dels nostres conciutadans. Entenem que un bon
pressupost és aquell que marca les línies de futur, però també el que busca solucions per
problemàtiques del present.
Volem fer especial èmfasi en l’àmbit de partides relacionades amb territori i medi ambient, on
hi ha una dotació important en manteniment de parc i jardins(800.000e) i de manteniment
d’edificis(700.000e).No ens pertoca encetar cap debat en relació si aquestes partides són ben
invertides, entre d’altres motius, perquè ho són. No obstant, el que posem de manifest és que
s’han incrementat els ingressos repercutint a la taxa de residus i neteja(increment 12e/any i
família), i sembla que la ciutadania no tindrà cap retorn en la millora d’aquest servei a curt
termini. Hem de ser rigorosos, i ja que el contracte més gran que té l’ajuntament és aquest,
hauria de ser prioritat absoluta pel govern trobar alguna solució.
D’altra banda, destacar positivament l’aposta del govern per impulsar un pla d’habitatge i la
gestió del sòl per poder desenvolupar la construcció d’habitatge públic. Per nosaltres, la
manca d’habitatge és la segona preocupació vinculada directament a la manca d’oferta laboral
pel jovent de la ciutat. Actualment tenim un dèficit enorme d’oferta de lloguer anual, per tant
cal treballar en aquesta línia si no volem passar a ser una ciutat de segona residència i estival a
mig termini.

Finalment, en relació a projectes que no tenen cap partida assignada però que el govern n’ha
fet esment a la roda de premsa, ens preocupa especialment el projecte de remodelació de la
façana marítima. Al nostre entendre, és de vital importància per la connexió amb els dos pols
de motor econòmic de la ciutat, l’anella cultural i la zona del port. Creiem que s’hauria
d’impulsar un pla director per repensar un espai on puguin gaudir els ganxons(grans, joves i
petits), i a la vegada que sigui atractiu pels visitants i que afavoreixi noves inversions del sector
de la restauració per ajudar a la dinamització comercial de la zona centre.

En aquest sentit demanaríem al govern anar un pas més enllà. Fins ara el tipus de participació
del nostre grup municipal ha sigut informativa de projectes generalment treballats durant
l’anterior legislatura. Estem satisfets en relació a les demandes que vam fer al govern i que han
incorporat en aquest pressupost, perquè els projectes estratègics per millorar la ciutat creiem
que han de ser compartits i amb voluntat d’implementar-se quan abans millor, siguis a govern
o a l’oposició. Per aquest motiu, demanem al govern que cal tenir en compte projectes de
ciutat que van més enllà d’una legislatura, per tant, tenir-ho contemplat en aquest Pla
d’Actuació Municipal que presentaran properament, així com fer-ne particep a l’oposició. Un
bon exemple n’és el plantejament de la remodelació de la façana marítima, però també
pensem que cal repensar futures activitats econòmiques per dinamitzar el sector de CalaSants
com a possible catalitzador de l’economia local.

En conclusió, apostar per un turisme de qualitat és la garantia de millorar la nostra economia i
poder oferir millors serveis als ciutadans. Com he dit anteriorment, volem posar la persona al
centre i per tant l’objectiu final és millorar la qualitat de vida i benestar dels ganxons. Aquest
va ser el nostre compromís electoral, i ara també ho és a nivell institucional. Compromís vers
els ciutadans, diàleg amb el govern i treball per millorar la ciutat és allò que Junts per
Catalunya hem volgut demostrar en el poc temps que fa que estem constituïts com a grup
municipal, i és allò que volem seguir fent. Així doncs aquesta abstenció reflecteix la voluntat de
seguir treballant plegats. La nostra ciutat s’ho mereix.

Moltes Gràcies